Τι είναι οικονομικά;

Οικονομική επιστήμη είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη κατανομή των περιορισμένων πόρων που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των απεριόριστων ανθρώπινων αναγκών. Για αυτό το λόγο συχνά η οικονομική Οαποκαλείται η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς.

Η οικονομική αποτελείται από 2 βασικούς κλάδους. Η Μακροοικονομία και η Μικροοικονομία.

1) Η Μικροοικονομία ασχολείται κυρίως με τις αποφάσεις οικονομικών μονάδων όπως είναι ο παραγωγός, ο καταναλωτής, ο εργαζόμενος κλπ και αναλύει τη συμπεριφορά τους, τις σχέσεις που απορρέουν από αυτήν και τα προβλήματα που δημιουργούνται.

Θεμελιώδεις αρχές μικροοικονομικής ανάλυσης:

  • Αρχή αριστοποίησης: Οι άνθρωποι προσπαθούν να επιλέξουν τα άριστα πρότυπα κατανάλωσης μεταξύ των εκείνων που τους είναι οικονομικά εφικτά.
  • Αρχή ισορροπίας: Οι τιμές προσαρμόζονται μέχρι εκείνο το σημείο, όπου το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού είναι ίσο με την προσφερόμενη.

2) Η Μακροοικονομία ασχολείται με τη συμπεριφορά και τα προβλήματα του συνόλου μιας οικονομίας ή μεγάλων επιμέρους τομέων της (π.χ. του συνόλου των επιχειρήσεων, του συνόλου των εργαζομένων, του δημόσιου τομέα κ.ο.κ.) και εξετάζει τα συνολικά οικονομικά μεγέθη.

Ασχολείται με τα ερωτήματα:

  • Τι προσδιορίζειτη μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση ενός κράτους;
  • Τι προκαλεί διακυμάνσεις στην οικονομική δραστηριότητα ενός κράτους;
  • Τι προκαλεί την ανεργία;
  • Τι προκαλεί την αύξηση των τιμών;

Μιλώντας μεταφορικά, η Μικροοικονομία ασχολείται με τα «δέντρα» ενώ η Μακροοικονομία με το «δάσος».

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι βασικές έννοιες οικονομικών, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και να κτίσουμε τις βάσεις για περαιτέρω μελέτη.

Tο StudyEconomics εξειδικεύεται και συστηματικά εργάζεται  για τη ποιοτική διδασκαλία και συνεχή φροντίδα του σπουδαστή , κάτι στο οποίο βελτιώνει την εκπαιδευτική του παροχή και υποστήριξη.

Αν θέλετε να δείτε και άλλα άρθρα της ίδιας σειράς, κάντε κλικ εδώ. Διαβάστε επίσης το άρθρο ‘’Γιατί να σπουδάσω Οικονομικά’’ εδώ.

Μοιράσου αυτό το άρθρο:

Shopping Basket